ಅಧರಂ ಮಧುರಂ...

-  ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ
ಅಧರಂ ಮಧುರಂ ವದನಂ ಮಧುರಂ
ನಯನಂ ಮಧುರಂ ಹಸಿತಂ ಮಧುರಂ
ಹೃದಯಂ ಮಧುರಂ ಗಮನಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಾಧಿಪತೇ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ

ವಚನಂ ಮಧುರಂ ಚರಿತಂ ಮಧುರಂ
ವಸನಂ ಮಧುರಂ ಫಲಿತಂ ಮಧುರಂ
ಚಲಿತಂ ಮಧುರಂ ಭ್ರಮಿತಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಾಧಿಪತೇ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ

ವೇಣುಹು ಮಧುರಃ ರೇಣುಹು ಮಧುರಃ
ಪಾಣಿಹಿ ಮಧುರಃ ಪಾದೌ ಮಧುರೌ
ನೃತ್ಯಂ ಮಧುರಂ ಸಖ್ಯಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಾಧಿಪತೇ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ

ಗೀತಂ ಮಧುರಂ ಪೀತಂ ಮಧುರಂ
ಭುಕ್ತಂ ಮಧುರಂ ಸುಕ್ತಂ ಮಧುರಂ
ರೂಪಂ ಮಧುರಂ ತಿಲಕಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಾಧಿಪತೇ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ

ಕರಣಂ ಮಧುರಂ ತರಣಂ ಮಧುರಂ
ಹರಣಂ ಮಧುರಂ ಸ್ಮರಣಂ ಮಧುರಂ
ವಮಿತಂ ಮಧುರಂ ಶಮಿತಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಾಧಿಪತೇ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ

ಗುಂಜಾ ಮಧುರಾ ಮಾಲಾ ಮಧುರಾ
ಯಮುನಾ ಮಧುರಾ ವೀಚೀ ಮಧುರಾ
ಸಲಿಲಂ ಮಧುರಂ ಕಮಲಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಾಧಿಪತೇ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ

ಗೋಪೀ ಮಧುರಾ ಲೀಲಾ ಮಧುರಾ
ಯುಕ್ತಂ ಮಧುರಂ ಭುಕ್ತಂ ಮಧುರಂ
ಇಷ್ಟಂ ಮಧುರಂ ಶಿಷ್ಟಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಾಧಿಪತೇ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ

ಗೋಪಾ ಮಧುರಾ ಗಾವೋ ಮಧುರಾ
ಯಷ್ಟಿರ್ ಮಧುರಾ ಸೃಷ್ಟಿರ್ ಮಧುರಾ
ದಲಿತಂ ಮಧುರಂ ಫಲಿತಂ ಮಧುರಂ
ಮಧುರಾಧಿಪತೇ ಅಖಿಲಂ ಮಧುರಂ

Video link:
https://www.youtube.com/watch?v=FGz5b9Lpxgs
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2013/01/adharam-madhuram.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.