ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದು...

- ಎಚ್. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ
ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೆರೆತರು
ಅರಿತೆವೇನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳವ ? ||

ಕಡಲ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿ ಸಾಗಿಯೂ
ನೀರಿನಾಳ ತಿಳಿಯಿತೇನು ಹಾಯಿ ದೋಣಿಗೆ ?

ಸದಾಕಾಲ ತಬ್ಬುವಂತೆ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಯೂ
ಮಣ್ಣ ಮುತ್ತು ದೊರಕಿತೇನು ನೀಲಿ ಬಾನಿಗೆ ?

ಸಾವಿರಾರು ಮುಖದ ಚೆಲುವ ಹಿಡಿದಿ ತೋರಿಯೂ
ಒಂದಾದರು ಉಳಿಯಿತೇ ಕನ್ನಡಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ?

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=9RbGXi1plYE
English lyrics:
http://madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2012/08/ishtu-kaala-ottigiddu.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.