ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಂಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ...

- ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ
ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಂಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಡ ಮುಟಿದ್ ಕೈನ ||
ಭೂಮಿ ಉದ್ದಕ್ ಬಗ್ಗಸ್ತೀನಿ ಎಂಡ ತುಂಬ್ ಕೊಂಡ್ ಮೈನ

ಬುರ್ ಬುರ್ ನೊರೆ ಬಸಿಯೊ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಉಳಿ ಎಂಡ
ತರ್ತೀನ್ ನಂದು ಪ್ರಾತ್ನೆ ಕೇಳೋ ಸರಸೋತಮ್ಮನ್ ಗಂಡ

ಸರಸೋತಮ್ಮ ಮುನಿಸ್-ಕೊಂಡವ್ಳೆ ನೀನಾದ್ರೊಸಿ ಏಳು
ಕುಡದ್ ಬುಟ್ಟಾದ್ರೆ ತೊಲ್ತದಣ್ಣ ನಾಲ್ಗೆ ಬಾಳಾ ಗೋಳು

ಅಕ್ಷ್ರಾನೆಲ್ಲ ಸರಸೋತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಾಗಿಟ್ ಕೊಂಡ್ ಬುಟ್ಟಿ
ಮುನಿಯ ಎಂಡ ಬಿಡುವೊಂಗೇನೆ ಬುಡ್ತಾಳ್ ಅವಳ್ ಕೈ ಗಟ್ಟಿ

ಮುನಿಯಂಗಾನ ಕಾಸೋಗ್-ತೈತೆ ಹೆಚ್ಗೆ ಎಂಡ ಬುಟ್ರೆ
ಸರಸೋತಮ್ಮಂಗ್ ಏನೋಗ್-ತೈತೆ ಮಾತ್ ಸಲೀಸಾಗ್ ಕೊಟ್ರೆ?

ನಂಗೆ ನೀನು ಲಾಯರಿಯಾಗಿ ನನ್ ಕೇಸ್ ಗೆದ ಗಿದ್ ಕೊಟ್ರೆ
ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ನಿನ್ನೋಟ್ಟೇನ ಉಳಿ ಎಂಡದ್ ಪೊಟ್ರೆ

ಕಮಲದ್ ಹೂವಿನ್ ಕುರ್ಚಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಜೋಕಾಗ್ ಕೂತ್ಕೋ ನೀನು
ನಾಕು ಮೂತೀಗ್ ನಾಕು ಬುಂಡೆ ಎಂಡ ತರ್ತೀನ್ ನಾನು
ಸರಸೋತಮ್ಮಂಗ್ ಏಳಾಕಿಲ್ಲ ನೀನೇನ್ ಎದರ್ಕೋ ಬ್ಯಾಡ
ಕೇಳಿದ್ ವರಾನ ಒಂದಿಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ತಕ್ಕೋ ಎಂಡದ್ ಪೇಡ

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=HILkL8vZnpg (P. Kalinga Rao)
Audio link:
http://www.kannadaaudio.com/Songs/Bhaavageethe/home/Brahma-Ninge-Jodustheeni-GP-Rajarathnam.php
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2013/05/brahma-ninge.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.