ತಾರಕ್ಕ ಬಿಂದಿಗೆ...

- ಪುರಂದರ ದಾಸ 
ತಾರಕ್ಕ ಬಿಂದಿಗೆ ನಾ ನೀರಿಗೋಗುವೆ ತಾರೆ ಬಿಂದಿಗೆಯ 
ಬಿಂದಿಗೆ ಒಡೆದರೆ ಒಂದೇ ಕಾಸು ತಾರೆ ಬಿಂದಿಗೆಯ ।।

ರಾಮ ನಾಮವೆಂಬ ರಸವುಳ್ಳ ನೀರಿಗೆ ತಾರೆ ಬಿಂದಿಗೆಯ 
ಕಾಮಿನಿಯರ ಕೂಡೆ ಏಕಾಂತವಾಡೇನು ತಾರೆ ಬಿಂದಿಗೆಯ 

ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುವ ಗುಣವುಳ್ಳ ನೀರಿಗೆ ತಾರೆ ಬಿಂದಿಗೆಯ 
ಆವಾವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತದ ನೀರಿಗೆ ತಾರೆ ಬಿಂದಿಗೆಯ 

ಬಿಂದು ಮಾಧವನ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆ ತಾರೆ ಬಿಂದಿಗೆಯ 
ಪುರಂದರ ವಿಠಲಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವೆ ತಾರೆ ಬಿಂದಿಗೆಯ 

Video link:
https://www.youtube.com/watch?v=JThqs62-53Y
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2014/04/tarakka-bindige.html 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.