ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಕೊಳದಿ...

- ಎಂ. ಎನ್. ವ್ಯಾಸ ರಾವ್
ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಕೊಳದಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಳಿದಂತೆ
ನನ್ನೆದೆಯ ಕಡಲೇಕೆ ಬೀಗುತಿಹುದು ? ||
ಸೂಜಿ ಕಲ್ಲಾಗಿರುವೆ ಸೆಳೆದು ನಿನ್ನಯ ಕಡೆಗೆ
ಗರಿಗೆದರಿ ಕನಸುಗಳು ಕಾಡುತಿಹವು

ಎದೆಗೆ ತಾ ಪದ ಉಸಿರು ತೀಡಿ ತರುತಿದೆ ಅಲರು
ನಿನ್ನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಗೆಯು ಚೇಡಿಸಿಹುದು
ಬಳಿಗೆ ಬಾರದೆ ನಿಂತೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದೆ ಚಿಂತೆ
ಜೀವ ನಿನ್ನಾಸರೆಗೆ ಕಾಯುತಿಹುದು

ನೀನೊಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ದಡದಲ್ಲಿ
ನಡುವೆ ಮೈ ಚಾಚಿರುವ ವಿರಹಗಡಲು
ಯಾವ ದೋಣಿಯು ತೇಲಿ ಎಂದು ಬರುಹುದೊ ಕಾಣೆ ?
ನೀನಿರುವ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಡಲು

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=OhoQZxDH2Wc 
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2012/09/ninna-kangala-koladi.html 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.