ನಾಯಿ ಮರಿ ನಾಯಿ ಮರಿ...

- ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ 
ನಾಯಿ ಮರಿ ನಾಯಿ ಮರಿ ತಿಂಡಿ ಬೇಕೇ?
ತಿಂಡಿ ಬೇಕು ತೀರ್ಥ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಬೇಕು

ನಾಯಿ ಮರಿ ನಿನಗೆ ತಿಂಡಿ ಏಕೆ ಬೇಕು?
ತಿಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮನೆಯ ಕಾಯಬೇಕು 

ನಾಯಿ ಮರಿ ಕಳ್ಳ ಬಂದರೇನು ಮಾಡುವೆ?
ಲೊಳ್ ಲೊಳ್ ಬೌ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಆಡುವೆ 

ಜಾಣ ಮರಿ ತಾಳು ಹೋಗಿ ತಿಂಡಿ ತರುವೆನು 
ತಾ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ನಾನು ಕಾಯುತಿರುವೆನು 

Video link:
https://www.youtube.com/watch?v=NRZP6b16Lmo
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2015/06/nayi-mari-nayi-mari.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.