ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ...

- ಪುರಂದರ ದಾಸ 
ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನು 
ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ।।
ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೇನು ಅಮ್ಮಿಯ ಬೇಡೆನು 
ಮಮ್ಮು ಉಣ್ಣುತ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ 

ಹೆಣ್ಣುಗಳಿರುವಲ್ಲಿಗೆ  ಹೋಗಿ ಅವರ 
ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲವೆ 
ಚಿನ್ನರ ಬಡಿಯೆನು ಅಣ್ಣನ ಬೈಯೆನು 
ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬೇಡೆನು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ 

ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗೆ ಕಣೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು 
ಹಾವಿನೊಳಾಡೆ  ಕಣೆ 
ಆವಿನ ಮೊಲೆಯೂಡೆ ಕರುಗಳ ಬಿಡೆನೋಡೆ  
ದೇವರಂತೆ ಒಂದು ಠವಿಲಿ ಕೂರುವೆ 

ಮಗನ ಮಾತನು ಕೇಳುತ ಗೋಪಿದೇವಿ 
ಮುಗುಳು ನಗೆಯ ನಗುತ 
ಜಗದೊಡೆಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ 
ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು ಮೋಹದಿಂದಲಾಗ 

Video link:
https://www.youtube.com/watch?v=c3eEvgJU-pk
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2014/04/gummana-kareyadire.html 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.