ತೂರಿ ಬಾ ಜಾರಿ ಬಾ...

- ಎನ್. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ್ 
ತೂರಿ ಬಾ ಜಾರಿ ಬಾ
ಮುಗಿಲ ಸಾರವೆ ಬಾ ಬಾ
ಸುರಿದು ಬಾ ಹರಿದು ಬಾ
ಜಲರೂಪಿ ಒಲವೆ ಬಾ ಬಾ ।।

ಬಾನ ಕಡೆಗೆ ಕೈಯ ನೀಡಿ
ಮುಗಿಲ ನಡೆಗೆ ಕಣ್ಣ ಹೂಡಿ
ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನಿಂತ ನೆಲದ
ಉರಿವ ದಾಹ ಶಮನ ಮಾಡಿ
ಮಣ್ಣಿನ ಧಗೆ ತಣಿಸುತ್ತ
ತಣ್ಣನೆ ಸುಧೆ ಉಣಿಸುತ್ತ
ದಿವದ ವರವಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿ ಬಾ
ಭವಕೆ ನೆರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲು ಬಾ

ಮಿಂಚು ಹೊಳೆಸಿ ಗುಡುಗು ನುಡಿಸಿ
ಗಿರಿಮುಡಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಹರಿಸಿ
ಗಾಳಿ ಆನೆಯ ಬೆನ್ನ ಏರಿ
ಮಾಡಿ ಮೋಜಿನ ಸವಾರಿ
ಬಿಸಿಲ ತಲೆ ಹಾರಿಸಿ
ಹಸಿರ ಧ್ವಜ ಏರಿಸಿ
ನೆಲಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ
ಇಳೆಗೆ ಬಾಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಬಾ

Audio link:
http://www.kannadaaudio.com/Songs/Bhaavageethe/home/Deepika.php
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2015/03/toori-baa-jaari-baa.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.