ಹಾಡು ಹಳೆಯದಾದರೇನು...

- ಜಿ. ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಳೆಯದಾದರೇನು ಭಾವ ನವನವೀನ
ಎದೆಯ ಭಾವ ಹೊಮ್ಮುಹುದಕೆ ಭಾಷೆ ಒರಟು ಯಾನ ||

ಹಳೆಯ ಹಾಡು ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಅದನೆ ಕೇಳಿ ತಣಿಯುವೆ
ಹಳೆಯ ಹಾಡಿನಿಂದ ಹೊಸತು ಜೀವನ ಕಟ್ಟುವೆ

ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಡು ಹೃದಯ ತೆರೆದಿದೆ
ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಲೆನ್ನ ಮನವು ಕಾದಿದೆ

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=QxJxRaIM7tY
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2012/06/hadu-haleyadadarenu.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.