ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ ನನ್ನ ಶಾಲ್ಮಲ...

- ಚಂದ್ರಶೇಕರ್ ಪಾಟೀಲ್
ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಳೆದು ಒಳಗೊಳಗೆ ಹರಿಯುವವಳು
ಜೀವ ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡಿ ಒಳಗೊಳಗೆ ಕೊರೆಯುವವಳು
ಸದಾ, ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ ನನ್ನ ಶ್ಯಾಲ್ಮಲ

ಹಸಿರು ಮುರಿವ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಸಿರ ಬಯಕೆ ಒಸರುವವಳು
ತುಟಿ ಬಿರಿಯುವ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಡು ಉಸುರುವವಳು
ಸದಾ, ತಪ್ತಕಾಮಿನಿ ನನ್ನ ಶ್ಯಾಲ್ಮಲ

ಭೂಗರ್ಭದ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಧುಮ್ಮೆನುತ ಬಳುಕುವವಳು
ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಮೈಯ ತುಂಬಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತುಳುಕುವವಳು
ಸದಾ, ಸುಪ್ತಮೋಹಿನಿ ನನ್ನ ಶ್ಯಾಲ್ಮಲ

ನನ್ನ ಬದುಕ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನನ್ನ ಶ್ಯಾಲ್ಮಲ
ನನ್ನ ಹೃದಯ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನನ್ನ ಶ್ಯಾಲ್ಮಲ
ಸದಾ, ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿ ನನ್ನ ಶ್ಯಾಲ್ಮಲ

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=JEHA2TtUy7A 
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2012/09/nanna-shalmala.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.