ಅಂತರತಮ ನೀ ಗುರು...

- ಕುವೆಂಪು
ಅಂತರತಮ ನೀ ಗುರು
ಹೇ! ಆತ್ಮ ತಮೋಹಾರಿ ||

ಜಟಿಲ ಕುಟಿಲ ತಮ ಅಂತರಂಗ
ಬಹು ಭಾವ ವಿಪಿನ ಸಂಚಾರಿ

ಜನುಮ ಜನುಮ ಶತಕೋಟಿ ಸಂಸ್ಕಾರ
ಪರಮ ಚರಮ ಸಂಸ್ಕಾರಿ

ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ನಾನಾ ಲಲಿತ ರುದ್ರ ಲೀಲ
ರೂಪ ಅರೂಪ ವಿಹಾರಿ

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=V4UKDMzrYpA 
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2012/12/antaratama-nee-guru.html 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.