ಶ್ರೀ ರಾಮ ಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಲು...

- ತುಳಸಿದಾಸ
ಶ್ರೀ ರಾಮ ಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಲು ಭಜ ಮನ
ಹರಣ ಭವ ಭಯ ದಾರುಣಂ ||
ನವ ಕಂಜ ಲೋಚನ ಕಂಜ ಮುಖ
ಕರ ಕಂಜ ಪದ ಕಂಜಾರುಣಂ

ಕಂದರ್ಪ ಅಗಣಿತ ಅಮಿತ ಚವಿ
ನವ ನೀಲ ನೀರಜ ಸುಂದರಂ
ಪಟ ಪೀತ ಮಾನಹು ತಡಿತ
ರುಚಿ ಶುಚಿ ನೌಮಿ ಜನಕ ಸುತಾವರಂ

ಭಜು ದೀನ ಬಂಧು ದಿನೇಶ ದಾನವ
ದೈತ್ಯ ವಂಶ ನಿಕಂದನಂ
ರಘುನಂದ ಆನಂದ ಕಂದ
ಕೋಶಲ ಚಂದ್ರ ದಶರತ ನಂದನಂ

ಶಿರ ಮುಕುಟ ಕುಂಡಲ ತಿಲಕ ಚಾರು
ಉದಾರ ಅಂಗ ವಿಭೂಷಣಂ
ಅಜಾನು ಭುಜ ಶರ ಚಾಪಧರ
ಸಂಗ್ರಾಮ ಜಿತ ಖರ ದೂಶಣಂ

ಇತಿ ವದತಿ ತುಳಸಿದಾಸ ಶಂಕರ
ಶೇಷ ಮುನಿ ಮನ ರಂಜನಂ
ಮಮ ಹೃದಯ ಕಂಜ ನಿವಾಸ ಕುರು
ಕಾಮಾದಿ ಖಲ ದಲ ಗಂಜನಂ

ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ್

Video link:
https://www.youtube.com/watch?v=YBt0zQ1eZf8
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2013/04/sri-ramachandra-krupalu.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.