ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೋ ಎಲೆ ಮಾನವ...

- ಜಿ. ವಿ. ಅಯ್ಯರ್ 
ನೀನಾರಿಗಾದೆಯೋ, ಎಲೆ ಮಾನವ?
ಹರಿ ಹರಿ ಗೋವು ನಾನು ।।

ಇಟ್ಟರೆ ಸಗಣಿಯಾದೆ ತಟ್ಟಿದರೆ ಕುರುಳಾದೆ 
ಸುಟ್ಟರೆ ನೊಸಲಿಗೆ ವಿಭೂತಿಯಾದೆ 
ತಟ್ಟದೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರವಾದೆ 

ಹಾಯೇ ಹರಿಗೋಲಾದೆ ರಾಯ ಬೀರಿಗೆಯಾದೆ 
ರಾಯರ ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳೊತ್ತು ಆದೆ 
ಆಯ ಅರಿತು ಹೊಡೆ ಮಧುರ ಗಾನಕ್ಕದೆ 

Video link:
https://www.youtube.com/watch?v=_zLO2qJM9uY
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2014/07/neenarigadeyo-ele-manava.html 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.