ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ರಾಧೆಗೆ...

- ಎಚ್. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ
ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ರಾಧೆಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಧವ ||
ತನ್ನನಿತ್ತ ಕೊಳಲಿಗೆ ರಾಗ ತೆತ್ತ ಮಾಧವ

ಗಂಧ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಂದ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಧವ
ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಭಕ್ತಗೆ ಹೊನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಧವ

ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟ ವಿಧುರಗೆ ಬಾಳು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಧವ
ದೇಹ ಕೊಟ್ಟ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಧವ

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=WJ-LvKrlUyU 
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2012/08/preethi-kotta-radhege.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.