ತನುವು ನಿನ್ನದು...

- ಕುವೆಂಪು
ತನುವು ನಿನ್ನದು ಮನವು ನಿನ್ನದು ||
ಎನ್ನ ಜೀವನ ಧನವು ನಿನ್ನದು
ನಾನು ನಿನ್ನವನೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ
ಋಣವು ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನದು

ನೀನು ಹೊಳೆದರೆ ನಾನು ಹೊಳೆವೆನು
ನೀನು ಬೆಳೆದರೆ ನಾನು ಬೆಳೆವೆನು
ನನ್ನ ಹರಣದ ಹರಣ ನೀನು
ನನ್ನ ಮರಣದ ಮರಣವು

ನನ್ನ ಮನದಲಿ ನೀನೆ ಯುಕ್ತಿ
ನನ್ನ ಹೃದಯದಿ ನೀನೆ ಭಕ್ತಿ
ನೀನೆ ಮಾಯಾ ಮೋಹ ಶಕ್ತಿ
ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿಯು

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=Ys8EeSEK_Do
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2012/07/yaava-kaviyu-bareyalaara.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.