ನೋಡು ಬಾ ನೋಡು...

- ವಿಜಯನಾರಸಿಂಹ
ನೋಡು ಬಾ ನೋಡು ಬಾ ನಮ್ಮೂರ
ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡು ಬಾ ನಮ್ಮೂರ ||

ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮೂರು
ಕಲೆಗೆ ಕಣ್ಣಾದ ನಮ್ಮೂರು
ಚಾಮುಂಡಿ ವರಧಾನ ನಮ್ಮೂರು
ರಸಜೀವಿ ನೀನಾಗು ಬಾ ಬಾ ಬಾ

ಚಂದನವೇ ಭುವಿಗಿಳಿದ ಬೃಂದಾವನ
ಇಲ್ಲಿಹುದು ನೂರಾರು ಪ್ರೇಮಾಯಣ
ಕಾವೇರಿ ವಿಶ್ವ ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ರಸ ಧಾರೆ
ಆ ತಾಯಿ ಮೈಸೂರ ಜೀವನಾ ಧಾರೆ

ಕರ್ನಾಟ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೋಹಿನಿ
ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಧೆವಾಹಿನಿ
ಕನ್ನಡದ ಕಣ ಕನವು ಸಂಜೀವಿನಿ
ರಸಜೀವಿ ನೀನಾಗು ಬಾ ಬಾ ಬಾ

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=4vDZPRKErgo 
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2012/11/nodu-baa-nodu-baa.html 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.