ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನುತಾ...

- ಜನಪದ
ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆನುತಾ ಗೆಜ್ಜೆ ಘಲ್ಲು ತಾಜೆಣುತಾ
ಬಲ್ಲಿದ ರಂಗನ್ ಬಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋಕುಳಿಯೊ ||

ಅರೆದರು ಅರಿಶಿಣವ ಅದಕೆ ಬೆರೆದರು ಸುಣ್ಣಾವ
ಅಂದವುಳ್ಳ ರಂಗನ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೋಕುಳಿಯೊ

ಹಾಲಿನೋಕುಳಿಯೊ ಒಳ್ಳೆ ನೀಲದೋಕುಳಿಯೊ
ಲೋಲನಾದ ರಂಗನ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಾಲಿನೋಕುಳಿಯೊ

ತುಪ್ಪದೋಕುಳಿಯೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಪ್ಪದೋಕುಳಿಯೊ
ಒಪ್ಪವುಳ್ಳ ರಂಗನ್ ಮ್ಯಾಲೆ ತುಪ್ಪದೋಕುಳಿಯೊ

ಗಂಧದೋಕುಳಿಯೊ ಒಳ್ಳೆ ಚಂದದೋಕುಳಿಯೊ
ಅಂದವುಳ್ಳ ರಂಗನ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಗಂಧದೋಕುಳಿಯೊ

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=w50HAeXdkxM
Audio link:
http://www.kannadaaudio.com/Songs/Folk/home/BhagyadaBalegara.php 
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2013/01/ghallu-ghallenutaa.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.