ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ...

- ಜನಪದ
ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ ಹಾಲುಬಾನುಂಡನ
ಹಾರ್ ‍ಹಾರಿ ಮಣ್ಣಾ ತುಳಿದಾನ
ಹಾರಿ ಹಾರ್ಯಾರಿ ಮಣ್ಣಾ ತುಳಿಯುತ್ತ ಮಾಡ್ಯಾನ
ನಾರ್ಯಾರು ಹೊರುವಂತ ಐರಾಣಿ ||

ಹೊತ್ತಾರೆದ್ದು ಕುಂಬಾರಣ್ಣ ತುಪ್ಪಾಬಾನುಂಡನ
ಘಟ್ಟೀಸಿ ಮಣ್ಣಾ ತುಳಿದಾನ
ಘಟ್ಟೀಸಿ ಮಣ್ಣಾ ತುಳಿಯುತ್ತ ಮಾಡ್ಯಾನ
ಮಿತ್ರೇರು ಹೊರುವಂತ ಐರಾಣಿ

ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾವು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ತಂದೀವಿ
ಗಿಂಡೀಲಿ ತಂದೀವಿ ತಿಳಿದುಪ್ಪ
ಗಿಂಡೀಲಿ ತಂದೀವಿ ತಿಳಿದುಪ್ಪ ಕುಂಬಾರಣ್ಣ
ತುಂಬೀಡು ನಮ್ಮ ಐರಾಣಿ

ಕುಂಬಾರಣ್ಣನ ಮಡದಿ ಕಡದಾಗ ಕೈಯಿಟ್ಟು
ಕೊಡದ ಮ್ಯಾಲೇನ ಬರೆದಾಳ
ಕೊಡದ ಮ್ಯಾಲೇನ ಬರೆದಾಳ್ ಕಲ್ಯಾಣದ
ಶರಣ ಬಸವಣ್ಣನ ನಿಲಿಸ್ಯಾಳ

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=OTKsyOAyoJg
Audio link:
http://www.kannadaaudio.com/Songs/Bhaavageethe/home/BhagyadaBalegara.php 
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2013/01/munjaneddu-kumbaranna.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.