ಮೌನ ತಬ್ಬಿತು ನೆಲವ...

- ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ

ಮೌನ ತಬ್ಬಿತು ನೆಲವ ಚುಮ್ಬೆನೆ ಪುಳಕ ಕೊಂಡಿತು ಧಾರಿಣಿ ||
ನೋಡಿ ನಾಚಿತು ಬಾನು ಸೇರಿತು ಕೆಂಪು ಸಂಜೆಯ ಕದಪಲಿ

ಹಕ್ಕಿಗೊರಳಿನ ಸುರತ ಗಾನಕೆ ಬಿಗಿಯು ನಸುವೆ ಸಡಿಲಿತು
ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಸಿರಿನಂದದಿ ಗಾಳಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ತೆವಳಿತು

ಇರುಳ ಸೆರಗಿನ ನೆಳಲು ಚಾಚಿತು ಬಾನು ತೆರೆಯಿತು ಕಣ್ಣನು
ನೆಲವು ತಣಿಯಿತು ಬೆವರು ಹನಿಯಿತು ಭಾಷ್ಪ ನೆನೆಸಿತು ಹುಲ್ಲನು

ಮೌನ ಉರುಳಿತು ಹೊರಳಿ ತೆದ್ದಿತು ಗಾಳಿ ಭೋರನೆ ಬೀಸಿತು
ತೆಂಗು ಗರಿಗಳ ಚಾಮರಕೆ ಹಾ! ಎಂದು ಮೌನವು ಮಲಗಿತು

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=w1kNJNq52f8
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2013/02/mouna-tabbitu-nelava.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.