ತೇನವಿನಾ...

- ಕುವೆಂಪು
ತೇನವಿನಾ  ತೃಣಮಪಿ ನ ಚಲತಿ ತೇನವಿನಾ ।।
ಮಮತೆಯ ಬಿಡು ಹೇ! ಮೂಢಮನ

ರವಿಗಿಲ್ಲದ ಭಯ ಶಶಿಗಿಲ್ಲದ ಭಯ
ತಾರನಿಬಹಕೆ ಇರದ ಭಯ
ನಿನಗೇತಕೆ ಬಿಡು ಅಣು ಶ್ರದ್ಧೆಯನಿಡು
ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೈವೇದ್ಯವ ನೀಡು

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯು ಕೈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯು ಕಾಲ್
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯು ಕಣ್ ತಾನಾದ
ಸುಕೃಶಿತು ಶಕ್ತಿಯ ಆನಂದವಿರಲ್
ಬಿಡು ಏತಕೆ ನಿನಗೆ ವಿಷಾದ

Video link:
https://www.youtube.com/watch?v=yxyzqRksoZM
Audio link:
http://www.kannadaaudio.com/Songs/Bhaavageethe/home/Kuvempu.php
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2013/02/tenavina.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.