ಓ! ತ್ರಿಷಿತ ಚಂಚರೀಕ...

- ಕುವೆಂಪು
ಓ! ತ್ರಿಷಿತ ಚಂಚರೀಕ
ಬಾರಾ ಹೃದಯ ಪುಂಡರೀಕ
ನಿನ್ನನರಳಿ ಕಾದಿದೆ ।।
ಎದೆಯ ತುಂಬ ಮಧುವನಿಟ್ಟು
ದಾರಿಯೆಡೆಗೆ ದಿಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟು
ಬಯಸಿ ನೋಡಿ ಕಾದಿದೆ

ಉದಯಾಚಲದಲ್ಲಿ ರವಿ
ಬರುವ ಚಿನ್ಹೆ ಅರುಣ ಚವಿ
ಓಕುಳಿಯಲಿ ಚಲ್ಲಿದೆ
ಸರುವರದ ಸಲಿಲ ಮುಖಕೆ
ಪ್ರಿಯ ಜನರ ಪ್ರೇಮ ಸುಖಕೆ
ಓಕುಳಿಯನೆ ಚಲ್ಲಿದೆ

ಮೂಡನೆಲರು ತೀಡುತಿದೆ
ಕೆರಯ ನೀರು ನಡುಗುತಿದೆ
ಹೂಬಟಲು ಬಳುಕಿದೆ
ಮಧುಬಾರಕೆ ಪದುಮ ಪಾತ್ರೆ
ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆ
ಮಕರಂದವು ತುಳುಕಿದೆ

ಬಾರಬೇಗ ಚಂಚರೀಕ
ಬಾರಹೃದಯ ಪುಂಡರೀಕ
ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ನಿನ್ನನೆ
ಬೇಗ ಹಿಂಡಿ ಹೀರು ನನ್ನ
ಜೇನು ಸೋರಿ ಹೋಗೊ ಮುನ್ನ
ಪ್ರೇಮ ಪಾನ ಧನ್ಯನೆ

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=aE7wD7ekNco
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2013/02/o-trishita-chancharika.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.