ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಒಂದೂರು ...

- ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ
ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಒಂದೂರು
ತಲ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಒಂದ್ಸೂರು
ಮಲ್ಗಕ್ಕೆ ಭೂಮ್ ತಾಯಿ ಮಂಚ
ಕೈ ಹಿಡ್ದೊಳ್ ಪುಟ್ನಂಜಿ
ನಗನಗ್ತಾ ಉಪ್ಪ್ ಗಂಜಿ
ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ರತ್ನನ್ ಪರ್ಪಂಚ ||

ಹಗಲೆಲ್ಲ ಬೆವರ್ ಹರ್ಸಿ
ತಂದಿದ್ರಲ್ ಒಸಿ ಮುರ್ಸಿ
ಸಂಜೆಲಿ ಹುಳಿ ಹೆಂಡ ಕೊಂಚ
ಹೀರ್ತ ಮೈ ಝುಂ ಅಂದ್ರೆ
ವಾಸನೆ ಘಂ ಘಂ ಅಂದ್ರೆ
ತುಂಬ್ ಹೋಯ್ತು ರತ್ನನ್ ಪರ್ಪಂಚ

ಏನೋ ಖುಸಿಯಾದಾಗ
ಮತ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಹೋದಾಗ
ಹಂಗೇನೆ ಪರ್ಪಂಚದಂಚ
ದಾಟ್ಕಂಡಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ
ಕನ್ನಡದಲ್ ಪದವಾಡ್ತಾ
ಹಿಗ್ಗೋದೆ ರತ್ನನ್ ಪರ್ಪಂಚ

ದುಃಖ್ ಇಲ್ಲ ದಾಲ್ ಇಲ್ಲ
ನಮ್ಗದ್ರಾಗ್ ಪಾಲಿಲ್ಲ
ನಾವ್ ಕಂಡಿದ್ ನಾಲ್ಕ್ಅಂಚವಂಚ
ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ ನಾವಾಗಿ
ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ ಹಾಯಾಗಿ
ಬಾಳೋದೆ ರತ್ನನ್ ಪರ್ಪಂಚ

ಬಡ್ತನ ಗಿಡ್ತನ ಏನಿದ್ರೇನು
ನಡತೇನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೋಳೋದೆ ಅಚ್ಛಾ
ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ ಸುಖವಾಗಿ
ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಗುಮುಖವಾಗಿ
ನಡೆಯೋದೆ ರತ್ನನ್ ಪರ್ಪಂಚ

ದೇವ್ರೇನ್ರ  ಕೊಡಲಣ್ಣ
ಕೊಡ್ದಿದ್ರೆ ಬುಡಲಣ್ಣ
ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನೀಗೆ ಬಚ್ಚಾ
ಅವನ್ ಹಾಕಿದ್ ತಾಳ್ದಂಗೆ
ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಯೋಳ್ದಂಗೆ
ಕುಣಿಯೋದೆ ರತ್ನನ್ ಪರ್ಪಂಚ

Video link:  
https://www.youtube.com/watch?v=VkUh6R1ZeOA      
Audio link:        
http://www.kannadaaudio.com/Songs/Bhaavageethe/home/BaarayyaBeladingale.php (P. Kalinga Rao)
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2013/03/helkollak-ondooru.html      

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.