ಸಂಜೆಯ ರಾಗಕೆ...

- ಸುಬ್ಬರಾಯ ಚಕ್ಕೊಡಿ
ಸಂಜೆಯ ರಾಗಕೆ ಬಾನು ಕೆಂಪೇರಿದೆ
ತಿಂಗಳು ಮೂಡಿ ಬೆಳಕಿನ ಕೋಡಿ ಚೆಲ್ಲಾಡಿದೆ ಈಗ ರಂಗೇರಿದೆ ||

ಮರಗಿಡ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೆರಳನು ಹಾಸಿದೆ
ಹೂಗಳ ದಳಗಳ ನಡುವೆ ನಿನದೇ ಬೆರಳಿದೆ

ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆಯ ಗಂಧವು ನಿನ್ನನು ಸವರಿದೆ
ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಯವ್ವನ ಕೆರಳಿದೆ

ಕೊಳದಲಿ ಮೂಡಿದ ಬಿಂಬವು ಹೂಗಳ ಮರೆಸಿದೆ
ತಳದಲಿ ಎಂತಹ ಕನಸಿನ ಲೋಕವು ತೆರೆದಿದೆ

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=6vWJuJ2e_sk 
Audio link:
http://www.kannadaaudio.com/Songs/Bhaavageethe/home/Panchama.php
English lyrics:
http://madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2012/07/sanjeya-raagake.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.