ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು...

- ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂತು ನಾಡಿಗೆ ಬಂತು ಬೀಡಿಗೆ
ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಓ! ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ||

ಕಡಲಿಗೆ ಬಂತು ಶ್ರಾವಣ ಕುಣಿದಂಗ ರಾವಣ
ಕುಣಿದಾವ ಗಾಳಿ ಭೈರವನ ರೂಪ ತಾಳಿ

ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು ಘಟ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಕ ಬಾಣ ಮಟ್ಟಕ
ಏರ್ಯಾವ ಮುಗಿಲು ರವಿ ಕಾಣೆ ಹಾಡೆ ಹಗಲು

ಬೆಟ್ಟ ತೊಟ್ಟಾವ ಕುಸುನಿಯ ಅಂಗಿ ಹಸಿರು ನೋಡ ತಂಗಿ ಹೊರಟಾವೆಲ್ಲೋ ಜಂಗಿ
ಜಾತ್ರೆಗೆನೋ ನೆರೆದದ ಇಲ್ಲೇ ತಾನು

ಬನ ಬನ ನೋಡ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಧುವಿ ಮಗನ ಹಾಂಗ ತಲೆಗ ಬಾಸಿಂಗ
ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿಂತಾವ ಹರ್ಷಗೊಂಡು

ಗುಡ್ಡ ಗುಡ್ಡ ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗ ಅವಕ ಆಭ್ಯಂಗ ಎರೆತಾವನ್ನೊ ಹಂಗ
ಹೂಡ್ಯಾವ ಮೂಡ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ನೋಡ ನೋಡ

ನಾಡೆಲ್ಲ ಏರಿ ಯಾವಾರಿ ಹರಿತಾವ ಹಾಲಿನ ಝರಿ ಝರಿ ಹಾಲಿನ ತರಿ
ಈಗ ಯಾಕ ನೆಲಕೆಲ್ಲ ಕುಡಿಸಲಾಕ

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=Aso8qtjwgQw 
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2012/08/shravana-banthu.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.