ಕಾಂತನಿಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಲೆ...

- ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಕಂಬಾರ
ಕಾಂತನಿಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಕಾಂತವ್ಯಾತಕೆ ?
ಗಂಧ ಲೇಪನವ್ಯಾತಕೆ ಈ ದೇಹಕೆ ? ||

ಮಂದ ಮಾರುತ ಮೈಗೆ ಬಿಸಿಯಾದರೆ ತಾಯಿ
ಬೆಳುದಿಂಗಳು ಉರಿವ ಬಿಸಿಲಾಯಿತೆ ನನಗೆ
ಹೂ ಜಾಜಿ ಸೂಜಿಯ ಹಾಗೆ ಚುಚ್ಚುತಲಿವೆ

ಉರಿಗಾಳು ಮೂಡ್ಯಾವು ನಿಡುಸುಯ್ಲಿನೊಳಗೆ
ಉಸಿರಿನ ಬಿಸಿಯವಗೆ ತಾಗದೆ ಹುಸಿ ಹೋಯ್ತೆ
ಚೆಲುವ ಬಾರದಿರೇನು ಫಲವೆ ಈ ಚೆಲುವಿಗೆ ?

ಕಾಮನ ಬಾಣ ಹತ್ಯಾವ ಬೆನ್ನ
ಆತುರ ತೀವ್ರ ಕಾಮಾತುರ ತಾಳೆನ
ಆರ್ತಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಿರದೆ ಒದ್ದಾಡುವೆ

ಅನ್ಯ ಪುರುಷನು ಮಾರ ಅಂಗನೆಯ ನೆಳದಾರೆ
ಕೈ ಹಿಡಿದ ಸರಿ ಪುರುಷ ಸುಮ್ಮನಿರತಾರೆನೆ ?
ಕರುಣೆಯ ತೋರುವರ್ಯಾರೆ ಸಣ್ಣವಳಿಗೆ ?

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=NnmGmzV1ap8 
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2012/08/kaanthanillada-myaale.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.