ಮೂಡಲ ಮನೆಯ...

-ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ
ಮೂಡಲ ಮನೆಯ ಮುತ್ತಿನ ನೀರಿನ
ಎರಕಾವ ಹೊಯ್ದ, ನುಣ್ಣನೆ ಎರಕಾವ ಹೊಯ್ದ ||

ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಬೆಳಕು ಹರಿದು
ಜಗವೆಲ್ಲಾ ತೊಯ್ದ , ದೇವಾನು ಜಗವೆಲ್ಲಾ ತೊಯ್ದ

ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಗಳ ಒಳಗೆ
ಅಮೃತದ ಬಿಂದು, ಕಂಡವು ಅಮೃತದ ಬಿಂದು

ಯಾರಿರಿಸಿಹರು ಮುಗಿಲಿನ ಮೇಲಿಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದ ತಂದು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದ ತಂದು

ಗಿಡಗಂಟೆಗಳ ಕೊರಳೊಳಗಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಾಡು
ಹೊರಟಿತು, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಾಡು

ಗಂಧರ್ವ ಸೀಮೆಯಾಯಿತು ಕಾಡಿನ ನಾಡು
ಕ್ಷಣದೊಳು, ಕಾಡಿನ ನಾಡು

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=8X0PAscsx34 (S.Janaki)
http://www.youtube.com/watch?v=n-Dfzg9RuEA
Audio link:
http://www.raaga.com/play/?id=110261

English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2012/06/moodala-maneya.html

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.