ಏನು ಧನ್ಯಳೋ...

- ಪುರಂದರ ದಾಸ 
ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ
ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ತಾನೆ ಸೇವೆ ಮಾಡು ತಿಹಳು||

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭೃತ್ಯರಿರಲು ಹಾಟಕಾಂಬರನ ಸೇವೆ
ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ನೋಟದಿಂದ ಸುಖಿಸುತಿಹಳು

ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರಿಯಂಕ  ಪಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು
ಚಿತ್ರ ಚರಿತನಾದ ಹರಿಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿಹಳು

ಸರ್ವತ್ರದಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಸರ್ವ ದೋಷರಹಿತನಾದ
ಸರ್ವ ವಂದ್ಯನಾದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ್ನ ಸೀವಿಸುವಳು

Video link:
http://www.youtube.com/watch?v=DQqxF82_AVY
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2014/03/enu-dhanyalo.html 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.