ಬಾರೆ ನನ್ನ ದೀಪಿಕ...

- ಎನ್. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ
ಬಾರೆ ನನ್ನ ದೀಪಿಕ ಮಧುರ ಕಾವ್ಯ ರೂಪಕ ||
ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಸುಳಿಯೆ ನೀನು ಕಾಲದಾ ತೆರೆ ಸರಿದು ತಾನು
ಜನುಮ ಜನುಮ ಜ್ಞಾಪಕ 

ನಿನ್ನ ಬೊಗಸೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೆನ್ನೆ ಜೇನು ದೊನ್ನೆಗೆ
ಸಮ ಯಾವುದೇ ಚೆನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಜಡೆ ಹರಡಿದ ಬೆನ್ನಿಗೆ?

ನಿನ್ನ ಕನಸು ಬಾಳಿಗೆ ಧೂಪದಂತೆ ಗಾಳಿಗೆ
ಬೀಸಿ ಬರಲು ಜೀವ ಹಿಗ್ಗಿ ವಶವಾಯಿತೆ ದಾಳಿಗೆ

ಮುಗಿಲ ಮಾಲೆ ನಭದಲಿ ಹಾಲು ಪೈರು ಹೊಲದಲಿ
ರೂಪಿಸುತಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕವಿತೆಯೊಂದ ಎದೆಯಲಿ

Audio link:
http://www.kannadaaudio.com/Songs/Bhaavageethe/home/Deepika.php
English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2014/09/baare-nanna-deepika.html                                        

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.