ಸೋರುತಿಹುದು ಮನಿಯ ಮಾಳಿಗಿ...

- ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ
ಸೋರುತಿಹುದು ಮನಿಯ ಮಾಳಿಗಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ।।

ಸೋರುತಿಹುದು ಮನಿಯ ಮಾಳಿಗಿ ದಾರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಳ್ಪರಿಲ್ಲ 
ಕಾಳ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ನಾನು ಮೇಲಕೇರಿ ಮೆಟ್ಟಲಾರೆ 

ಮುರುಕು ತೊಲೆಯು ಹುಳುಕು ಜಂಟಿ ಕೊರೆದು ಸರಿದು ಕೀಲ ಸಡಲಿ 
ಹರಕು ಚಪ್ಪರ ಕೇರು ಗಿಂಡಿ  ಮೇಲಕೇರಿ ಮೆಟ್ಟಲಾರೆ 

ಕಾಂತೆ ಕೇಳೆ ಕರುಣದಿಂದ ಬಂತು ಕಾಣೆ ಹುಬ್ಬಿ ಮಳೆಯು 
ಎಂತೋ ಶಿಶುನಾಳದೀಶ ತಾನು ನಿಂತು ಪೊರೆವನು ಎಂದು ನಂಬಿದೆ 

Video link:
https://www.youtube.com/watch?v=xW3Sb3VwVc4

English lyrics:
http://www.madhurabhavageethegalu.blogspot.com/2014/11/sorutihudu-maniya-maaligi.html 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.